Projekty

Liczba odwiedzających: 1650

Uniwersytet prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

  1. Organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów oraz zajęć w zespołach twórczych i grupach tematycznych.
  2. Organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno-krajoznawczej.
  3. Organizowanie konferencji i sesji naukowych oraz szkoleń i spotkań tematycznych.
  4. Działania profilaktyczne zapobiegające dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu seniorów.
  5. Prowadzenie zajęć ruchowych i rehabilitacji zdrowotnej.
  6. Tworzenie grup samopomocowych.
  7. Współdziałanie z organami samorządowymi, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką osób w trzecim wieku - w kraju i zagranicą.
  8. Udział w badaniach naukowych zwłaszcza z zakresu gerontologii, geriatrii, socjologii. psychologii i pedagogiki służących poprawie jakości  życia seniorów.
  9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu.
  10. Ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej Uniwersytetu - wyszukiwanie funduszy , opracowywanie i składanie wniosków na konkursy dotacyjne.